Gwarancja i zwroty

 1.Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

MALE-ME Ewa Błoch,

ul. Karniszewicka 144,

95-200 Pabianice,

NIP: 7311042180.

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia: .....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:........................................................................................................

Adres konsumenta:.......................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu płatności: .....................................................................

 

 

Data .............................................................

……………………………………………….

Podpis

2. Formularz reklamacyjny

 

..................., dnia ............. 20.... r.

 

Adresat:

MALE-ME Ewa Błoch,

ul. Karniszewicka 144,

95-200 Pabianice,

NIP: 7311042180

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Tel.: ..............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: ..........................................................................................................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: ................................................................................................................

Nazwa produktu: ..........................................................................................................................

Nr faktury: ....................................................................................................................................

Ogólna wartość produktu: .............................. zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ...................................................................................................

 

 

 

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

 

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 
§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1.      Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2.       Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

3.      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod   adresem http://www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php jednak nie jest to obowiązkowe.

4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.      Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

6.      Konsumentponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.      W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8.      Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.      Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.      Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1)      żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2)      żądać usunięcia wady,

3)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.      Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5.      Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://www.male-me.pl/gwarancja_i_zwroty.php, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.      Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

7.      Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8.      Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Obsługiwane płatności
Obsługiwane płatności